Dofinansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa PROJEKTU: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej miasta Gliwice poprzez inwestycje w

wyposażenie obiektu rekreacyjnego Stary Hangar w Gliwicach w innowacyjny sprzęt fitness

Beneficjent: Stary Hangar sp. z o.o.

Nr Wniosku aplikacyjnego WND-RPSL.03.02.01-00-125/10-00

Nr Umowy dofinansowania UDA-RPSL.03.02.01-00-125/10-00

Wnioskowana kwota wsparcia 750 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu 1 830 000,00 PLN

Nazwa PROJEKTU: Powstanie obiektu rekreacyjno-sportowego Stary Hangar w Gliwicach

Beneficjent: Stary Hangar sp. z o.o.

Nr Wniosku aplikacyjnego WND-RPSL.03.02.01-00-093/09-00

Nr Umowy dofinansowania UDA-RPSL.03.02.01-00-093/09-00

Wnioskowana kwota wsparcia 750 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu 2 250 900.00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2007- 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl